Copyright

Alle informatie en gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, logo’s, producten en alle andere inhoud van de website, zijn eigendom van Looy Clinics. De gegeven informatie en dergelijke, zijn informatief bedoeld als voorlichting voor (toekomstige en huidige) bezoekers voor behandelingen bij Looy Clinics.

Looy Clinics streeft naar correcte informatieverstrekking op de website. Ondanks dat is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen via info@looyclinics.nl. Aan alle informatie op de website van Looy Clinics kunnen geen rechten worden ontleend.Disclaimer

Alle informatie op deze website wordt onder voorbehoud verstrekt. Mogelijke wijzigingen in prijzen, informatie en foto’s worden door Looy Clinics zo snel als mogelijk aangepast. Looy Clinics doet haar uiterste best dit zo actueel, correct en compleet mogelijk weer te geven. De algemene voorwaarden, huis regelement, behandelovereenkomsten en klachtenregeling gelden voor eenieder die een afspraak boekt en/of ondergaat bij Looy Clinics. Looy Clinics staat niet in voor de gevolgen van het niet nakomen en/of juiste gebruik van de voorgeschreven voor- en nazorg.Privacy regelement

Alle persoonsgegevens (zoals: naam, adres, geboortedatum, emailadres) die verstrekt worden via het planningsysteem/contactformulier op deze website worden niet aan derden verstrekt. Er worden altijd voor- en na foto’s/video’s gemaakt bij iedere behandeling, het gebruik van deze opname zijn eigendom van Looy Clinics. Gebruik hiervan voor promotie doeleinden wordt uitsluitend gedaan bij uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.Huisregelement

 • Consult afspraken en controles kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 48 uur van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt €50,- in rekening te brengen.
 • Afspraken voor wimperextensions, henna wenkbrauwen, verven van wenkbrauwen en styling van wenkbrauwen kunnen tot 48u van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 48u van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt 50% van het totaalbedrag van de behandeling in rekening te brengen.
 • Afspraken voor cosmetische behandelingen, zoals fillers, botox, profhilo en sclerose therapie kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 48u van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt €70,- in rekening te brengen. Is er sprake van no-show, dan brengt Looy Clinics 75% van het behandelbedrag in rekening.
 • Afspraken voor ooglidcorrecties dienen 7 dagen voorafgaand aan de behandeling betaald te zijn. Dit geldt voor zowel de consulten als de behandeling zelf. Indien de kosten niet tijdig voldaan zijn wordt de afspraak automatisch geannuleerd. Bij no show van de afspraak worden de betaalde kosten volledig ingehouden en kunnen deze betaalde kosten niet vergoed of gebruikt worden voor een andere afspraak.
 • Afspraken voor Semi Permanente Make-up wenkbrauwen of lippen kunnen tot 72u (3 werkdagen) van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 72u van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt €100,- in rekening te brengen. Betreft het een touch up behandeling, dan is Looy Clinics genoodzaakt €50,- in rekening te brengen.
 • Bij no show van afspraken brengt Looy Clinics 75% van het totaalbedrag in rekening.
 • Afspraken kunnen telefonisch, via social media of via de mail van de desbetreffende behandeling worden geannuleerd. Een afspraak is pas geannuleerd als de klant een annuleringsbevestiging heeft ontvangen via de mail. Indien dit niet het geval is, is de afspraak nog steeds actief en gelden alsnog de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven genoemd.
 • Cliënten die voor injectie behandelingen bij Looy Clinics een behandeling ondergaan dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en deze op voorhand van de behandeling te tonen aan de desbetreffende behandelaar.
 • Er kunnen onverwachte complicaties optreden bij injecties zoals, roodheid, bloeduitstortingen, infectie, verkleuring, gevoelloze huid en/of weefselafsterving. Hierop wordt geen garantie gegeven. Ook is een gezicht of lichaam nooit symmetrisch en kan er dus ook geen garantie gegeven worden op symmetrie. Het kan zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn voor het gewenste resultaat, dit is op voorhand niet exact te zeggen. Vervolgbehandelingen brengen opnieuw kosten met zich mee.
 • Bij wimperextensions kunnen bij dragen van make-up, gebruik van vettige producten, gebruik van hitte dichtbij extensions en/of het niet nakomen van instructies de wimperextensions loslaten, krul verliezen of verschroeien. Hierop wordt geen garantie gegeven. Looy Clinics werkt wimperextensions elders gezet NIET bij en verwijderd deze ook niet.
 • Voor permanente make-up wordt geen garantie gegeven op symmetrie. Een gezicht is immers nooit symmetrisch. De behandelaar heeft wel een inspanningsplicht dit naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Kleurverschillen kunnen optreden bij bloodstelling aan de zon, zonnebank, peelings, scrubben, lasers of andere schoonheidsbehandelingen. Bij aanwezigheid van oude (S)PMU wordt geen garantie gegeven op volledige covering en/of het uitpakken van de kleur. Oude (S)PMU kan altijd zichtbaar blijven. Indien een derde behandeling gewenst is voor een optimaler resultaat, is dit mogelijk voor een gereduceerd tarief van €50,- binnen 10 weken na de tweede behandeling. Daarna gelden de normale touch-up tarieven.
 • Bij het niet nakomen van de juiste voor- en nazorg van iedere behandeling staat Looy Clinics niet in voor de gevolgen hiervan.


Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, promoties, diensten, producten en materialen van Looy Clinics.  En alle daaraan verbonden (para)medici, medisch-cosmetische consulenten en assistenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten met cliënten en cliënten worden gesloten (zoals behandelovereenkomsten), zullen deze algemene voorwaarden daar onderdeel van uit te maken.

Identiteit van de ondernemer
Looy Clinics
Kamperstraat 7
7418 CA Deventer
BTW nr: NL865225527B01
KvK nr: 90155955
E-mailadres: info@looyclinics.nlArtikel 1 – Definities Algemene Voorwaarden

Hieronder enige definities van deze algemene voorwaarden:

Looy Clinics: alle (schoonheids)specialisten/therapeuten/artsen die werkzaam zijn als Looy Clinics en de behandelingsovereenkomst sluiten met de opdrachtgever.

Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met Looy Clinics.

Diensten: alle door Looy Clinics te leveren of uit te voeren diensten, behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.

Producten: gebruikte en geleverde producten van Looy Clinics.

Cliënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van een Opdrachtgever een diagnostisch onderzoek en/of behandeling wordt verricht. Dit kan maar hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever.

Behandelovereenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij Looy Clinics zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt, is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis.

Klachtenregeling: DOKh: https://www.dokh.nl/Artikel 2 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en Looy Clinics gesloten behandelingsovereenkomst.

2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Looy Clinics derden betrekken, welke zij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vereist.

3. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Looy Clinics derden dienen te worden betrokken.

4. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Looy Clinics en Opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.

5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk in een daartoe strekkende overeenkomst tussen Looy Clinics en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

6. Looy Clinics draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de cliënt een afschrift daarvan.

7. De Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden voor zover dat van toepassing is.

8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Looy Clinics en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

12. Looy Clinics treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt te voorkomen.

13. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

14. Looy Clinics is niet aansprakelijk voor schade of het kwijtraken van of aan persoonlijke eigendommen van de bezoeker. De bezoekers dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigendommen die zij meebrengen naar Looy Clinics. Looy Clinics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgevers of cliënten. Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.Artikel 3 – Voorafgaande toestemming

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de cliënt vereist.

2. Als de cliënt dat verzoekt, legt Looy Clinics schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de cliënt een afschrift daarvan.

3. Indien de cliënt jonger dan 16 jaar is, voeren wij geen PMU behandelingen uit. Indien de cliënt jonger dan 18 jaar is voeren wij geen filler-, botox- of cosmetische behandelingen uit.Artikel 4 – De behandelovereenkomst

1. De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan Looy Clinics de opdracht verstrekt tot het verrichten van de schoonheid, cosmetische behandelingen en/of geneeskundige handelingen.

2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de cliënt.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.

4. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de cliënt mondeling en desgewenst schriftelijk door Looy Clinics geïnformeerd over:

a. de intake procedure;

b. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

c. alternatieven voor de behandeling;

d. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;

e. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;

f. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;

g. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;

h. als van toepassing: welke Looy Clinics feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;

i. de informatie/instructies voor de cliënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;

j. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid*;

k. de instructies voor de cliënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de cliënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Cliënt contact moet opnemen*;

l. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;

m. deze algemene voorwaarden, welke direct tijdens de intakeprocedure of in ieder geval vóór de aanvang van de eerste behandeling aan cliënt ter hand worden gesteld. Op verzoek van cliënt kunnen de algemene voorwaarden ook op elk ander moment voorafgaand aan de eerste behandeling aan hem of haar ter hand worden gesteld.

n. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart cliënt deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

5. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal Looy Clinics de huisarts van de cliënt als zodanig beschouwen.Artikel 5 – Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na verstrijken van deze termijn vervallen is. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma of andere kortingsprogramma’s of -acties.Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Looy Clinics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemer uitvoeren.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Looy Clinics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Looy Clinics worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Looy Clinics het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Onder de in twee genoemde gegevens wordt ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Looy Clinics te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Looy Clinics gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

4. Looy Clinics is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Looy Clinics kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien de overeenkomst de verplichting voor opdrachtgever behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook verstrekt, zal Looy Clinics deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Looy Clinics zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige (gerechtelijke) procedure. De gegevens mogen noch geheel nog gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook mogen vermenigvuldigd.

6. De opdrachtgever die niet tevens cliënt is, is gehouden de opslag en het gebruik van Looy Clinicsr vervaardigde rapporten ten genoegen van Opdrachtgever zodanig te doen zijn, dat deze in overeenstemming zijn met de op enig moment toepasselijke voorschriften van overheidswege.

7. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan Looy ClinicsRoom Deventer een geplande opdracht, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Looy Clinics verschuldigd.

8. Indien opdrachtgever aan Looy Clinics informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en/of defecten.Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van realisatie worden beïnvloed. Looy Clinics zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een eventuele verandering van het tijdstip van realisatie op de hoogte brengen.

3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen hebben, zal Looy Clinics de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Wijziging van de overeenkomst vanwege gronden genoemd in lid 1, 2 en 3 gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Looy Clinics bevestigt zodanige wijziging van de overeenkomst.

5. Looy Clinics is gerechtigd om de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen die betrekking hebben op de in de overeenkomst overeengekomen opdracht.

6. De kosten voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.Artikel 8 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang Looy Clinics door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.

2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Looy Clinics Deventer de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal opdrachtgever, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.

3. Looy Clinics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden indien:

a. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst Looy Clinics Deventer ter kennisgenomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende nakomt.

4. Voorts is Looy Clinics bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Looy Clinics op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Looy Clinics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

6. Looy Clinics behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen van Looy Clinics mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.

2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door Joy Waanders of Loes Reinders en kan worden verzocht via info@looyclinics.nl.Artikel 9 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

1. De tarieven voor de dienstverlening door Looy Clinics om Deventer worden aan opdrachtgever bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging.

2. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt Looy Clinics zicht het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.

4. Looy Clinics mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan Looy Clinics, dat in redelijkheid niet van Looy Clinics mag worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5. Looy Clinicsventer bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel onverwijld middels een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.

6. Bij discrepanties tussen prijzen op de prijslijst en prijzen gevonden elders op de website geldt de prijs zoals getoond op de prijslijst.Artikel 10 – Betalingen

1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij alle behandelingen moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan. Het staat Looy Clinics en -gever vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Betaling van overige facturen aan Looy Clinics dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Looy Clinics aan te geven wijze. Door het enkele feit dat Looy Clinics op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is zij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.

3. Indien de cliënt in aanmerking komt voor een bijdrage van een zorgverzekeraar, dan dient deze de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.

4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Looy Clinics onmiddellijk opeisbaar.

5. De opdrachtgever is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen Looy Clinics rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1% waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

6. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. De opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever met de betaling van de factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met de contractuele rente van 1% per maand (12% per jaar), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in gebreke is tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Looy Clinicsr maakt in het kader van de incasso van een vordering op de opdrachtgever, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,-. Het staat Looy Clinics vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten.

8. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft Looy Clinics het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Looy Clinics het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever, aan Looy Clinics veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.

9. Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan Looy Clinics bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan Looy Clinics aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal Looy Clinics onverwijld een creditering doen plaatsvinden.

10. De opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

11. Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van opdrachtgever.

12. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.Artikel 11 – Annuleringen

1. Consult afspraken en controles kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 48 uur van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt €50,- in rekening te brengen.

2. Afspraken voor wimperextensions, henna wenkbrauwen, verven van wenkbrauwen en styling van wenkbrauwen kunnen tot 48u van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 48u van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt 50% van het totaalbedrag van de behandeling in rekening te brengen.

3. Afspraken voor cosmetische behandelingen, zoals fillers, spataderen, botox, profhilo en sclerose therapie kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 48u van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt €70,- in rekening te brengen.

4. Afspraken voor Semi Permanente Make-up wenkbrauwen of lippen kunnen tot 72u (3 werkdagen) van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Worden de afspraken binnen 72u van tevoren geannuleerd, dan is Looy Clinics genoodzaakt €100,- in rekening te brengen. Betreft het een touch up behandeling, dan is Looy Clinics genoodzaakt €50,- in rekening te brengen.

5. Bij no show van afspraken brengt Looy Clinics 75% van het totaalbedrag in rekening.

6. Afspraken kunnen telefonisch, via social media of via de mail van de desbetreffende behandeling worden geannuleerd. Een afspraak is pas geannuleerd als de klant een annuleringsbevestiging heeft ontvangen via de mail. Indien dit niet het geval is, is de afspraak nog steeds actief en gelden alsnog de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven genoemd.

7. Looy Clinics zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Indien Looy Clinics aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Looy Clinics. beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

2. Looy Clinics is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Looy Clinics toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

3. Looy Clinics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Looy Clinics is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Looy Clinics is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met Looy Clinics steeds geacht Looy Clinics hiervoor te vrijwaren.

5. Looy Clinics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Looy Clinics is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Looy Clinics verstrekte informatie of geleverde diensten, tenzij anders bij wet bepaald.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Looy Clinics lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

8. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet direct aan Looy Clinics. zijn gelieerd, wordt afgewezen.

9. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een tekortkoming mede aansprakelijk alsof zij zelf partij is bij de behandelingsovereenkomst.

10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Looy Clinics lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

11. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de cliënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.Artikel 15 – Inspanningsverplichting

Artsen en (schoonheids)specialisten verbonden aan Looy Clinics hebben ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspannigsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de cliënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Looy Clinics aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.Artikel 16 – Overmacht

Looy Clinics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. In geval van overmacht is Looy Clinics niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.

3. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Looy Clinics geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Looy Clinics niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

5. Voor zover Looy Clinics ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Looy Clinics gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

Looy Clinics behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot het ogenblik dat de volledige koopprijs is voldaan.Artikel 18 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Looy Clinics voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere is dan aan Looy Clinics toerekenbaar is. Indien Looy Clinics uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Looy Clinics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Looy Clinics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Looy Clinics en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.Artikel 19 – Persoonlijke gegevens en geheimhouding

1. Alle persoonsgegevens (zoals: naam, adres, geboortedatum, emailadres) die verstrekt worden via het planningsysteem/contactformulier op deze website worden niet aan derden verstrekt. Er worden altijd voor- en na foto’s/video’s gemaakt bij iedere behandeling, het gebruik van deze opname zijn eigendom van Looy Clinics. Gebruik hiervan voor promotie doeleinden wordt uitsluitend gedaan bij uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

2. Zonder expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van cliënt wordt geen persoonlijke en medische informatie verstrekt over cliënt aan opdrachtgever.

3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Looy Clinics is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Looy Clinics zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Looy Clinics niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

5. Opdrachtgever gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het EPD) en het mailingbestand van Looy Clinics. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen. In voorkomende gevallen zal Looy Clinics er zorg voor dragen dat de gebruikte informatie niet te herleiden is naar de individuele cliënt.

6. Opdrachtgever of de rechthebbende tot de gegevens behoudt te allen tijde het recht om kosteloos een afschrift van deze gegevens op te vragen bij Looy Clinics.Artikel 20 – Klachtenregeling

1. Looy Clinics beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig (binnen 7 dagen na de behandeling), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Looy Clinics nadat de opdrachtgever en/of cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Looy Clinics ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Looy Clinics per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Geschillen tussen de opdrachtgever en/of de cliënt enerzijds en Looy Clinics anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de opdrachtgever en/of de cliënt als door Looy Clinics schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij geschilleninstantie DOKh (https://www.dokh.nl/).

6. Opdrachtgever en Looy Clinics komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen alvorens deze bij een van den geschillencommissies neer te leggen.

7. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

8. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde Geschillencommissies of aan de rechter.

9. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter in de Rechtbank Amsterdam.

10. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Looy Clinics en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.